KVKK Kanunu Hakkında Bilgilendirme
KVKK Kanunu Hakkında Bilgilendirme

   GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, GEDAŞ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı olan “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta geçen tanımlamalar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.


     1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
     Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, satış kanalları, İştirak Şirketleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.


     Beyaz Masa, BİMER, CİMER gibi kurumlar aracılığıyla şirketimize yapılan başvuruların doğru takip edilebilmesi ve sonuçlarının hatasız bir şekilde ilgili kurum aracılığıyla başvuru sahibine ulaştırılabilmesi için ilgili kişilerin kişisel verileri elektronik sistemlerimizde işlenebilecektir.


     Ayrıca, Şirket veya İştirak Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, satış gişelerimizden işlem yaptığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, tanıtım, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.


   Müşteri sözleşmesinde belirtilmeyen, müşterinin ilerleyen zamanlarda oluşacak talepleri için üretilecek veya talep edilecek ilave kişisel veriler ancak talebin gerçekleştirilmesi için kullanılacak ve başka işlemler için kullanılmayacak, işlenmeyecek ve yasal zorunluluklar haricinde başka kurumlar ile paylaşılmayacaktır.


    Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve iştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştirak Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirak Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


     2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
     Şirketimizce; kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde:

 • Ticaret Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Sözleşmeden doğan ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca Şirket müşterisini tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, şirketimizdeki işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (Genel müdürlük birimleri, şubeler, iştirak şirketler, çağrı merkezi, internet sayfası, mobil uygulamalar ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimizin iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi;

gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.


     3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
   Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


     4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
     Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak

Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Başvuru Formu Örneği’ne uygun bir form doldurup imzalayarak, şu kanallardan birine iletebilirsiniz:

 • Şahsen Başvuru: Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye
 • Posta ile Tebligat (Noter Onaylı Gedaş – Merkez Mahallesi, Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye adresi, Zarf üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Faks: 0212 669 09 16 numaralı faks. Belge üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • E-Mail: kisiselveri@gedas.com.tr e-posta adresi.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

     5. GEDAŞ – Kişisel Verileri İmha ve Anonimleştirme Politikası

     (1) ve (2) maddelerinde belirtilen gerekçeler ile kişisel veriler yasal süresi içinde elektronik ortamlarda saklanır. Yasal zorunluluğu ortadan kalkan kişisel veriler takip eden 1 ay içinde otomatik olarak silinir. Şu durumların oluşması kişisel verilerin otomatik olarak silinmesi için yeterlidir;

 1. a)Mal ve hizmet satın almak maksadıyla bilgileri alınan, satış gerçekleşmeyen müşteriler: Müşterinin ödeme yapmaksızın kayıt yaptırması durumunda satın alma talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak beyan etmesini takip eden 1 ay içinde sistemdeki kişisel verileri geri döndürülemeyecek şekilde silinir.
 2. b)Belirli bir pozisyon içinaçılan iş başvurusunu yapıp, işe alımın gerçekleşmediği durumlarda adayın kişisel verileri başvuru reddini veya adayın vazgeçtiğini beyan etmesini takip eden 1 ay içinde silinir.
 3. c)Genel iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerinin silinmesini talep eden yazıyı şirkete ulaştırmasından itibaren 1 ay içinde kişisel verileri silinir. Genel iş başvurusunda bulunan adayların aksi bir talepleri olmadıkça kişisel verileri 10 yıla kadar saklanabilir.
 4. d) İnternet sitesinden, çağrı merkezlerinden, satış kanallarından bilgilendirme maksadıyla kişisel verilerini bırakan gerçek kişilerin verileri, kişisel verilerinin silinmesini talep eden yazıyı şirkete ulaştırmasından itibaren 1 ay içinde kişisel verileri silinir. Bilgilendirme talebiyle kişisel veri bırakan gerçek kişilerin aksi bir talepleri olmadıkça kişisel verileri 10 yıla kadar saklanabilir.
 5. e) Şirketimiz ile iş akdi feshedilen çalışanların yasa tarafından belirlenen kişisel verilerinin 99 yıla kadar saklanması zorunluluğu vardır. Bu bilgiler haricinde çalışanlardan PDKS için alınan parmak izi, biyometrik veri, yüz, göz dijital verileri iş akdinin feshedilmesini takip eden 1 ay içinde sistemden silinir.
 6. f) Beyaz Masa, BİMER, CİMER benzeri kurumlar aracılığıyla şirketimize başvuruda bulunmuş kişilerin, başvuru sebebinin ortadan kalkmasıile birlikte, ilgili kurum aracılığıyla kişisel verilerinin silinmesi talebinde bulunması durumunda, başvuruyu ileten kurumdan yazılı talimat gelmesi durumunda bu başvuru ve başvuru sahibinin kişisel verileri en geç 1 ay içinde sistemden silinir.

 

Kişisel verilerin anonimleştirildiği durumlar;

     Kişisel verilerin, yevmiye, büyük defter basımı, banka ve muhasebe fişi oluşması gibi sebeplerle silinme imkanının ortadan kalkması durumunda ilgili kişiler kişisel verilerinin anonimleştirilmesini talep edebilir.

 1. a)Şirketimiz ile mal ve hizmet alışverişi bulunan müşterilerin ve satıcıların kişisel verileri yasal süre sonuna kadar saklanır. Yasal sürenin sonunda ilgili kişinin, kişisel verilerinin anonimleştirilmesini talep eden yazıyı şirkete ulaştırmasından itibaren 1 ay içinde kişisel verileri anonimleştirilir.
 2. b)Şirketimiz ile mal ve hizmet alışverişi için bankalar veya şirket veznesi aracılığıyla nakit, kredi kartı ile, senet, çek vb. yöntemlerle para ödemesi yapmış veya para almış gerçek kişilerin kişisel verileri, oluşabilecek yasal ihtilafların ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla silinemeyecektir. Bu gibi durumda müşteriler kişisel verilerinin anonimleştirilmesini talep eden yazıyı şirkete ulaştırması durumunda kişisel verileri 1 ay içinde anonimleştirilir.
 3. c) Beyaz Masa, BİMER, CİMER benzeri kurumlar aracılığıyla şirketimize başvuruda bulunmuş kişilerin kişisel verileri, ilgili kurumlar ile oluşmuş veri irtibatının kaybedilmemesi için silinemez. Başvuru sahibinin yazılı talepte bulunması durumunda kişisel verileri anonimleştirilir.
 4.  

GEDAŞ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEBİ
GENEL AÇIKLAMALAR;

 

     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi isteme ve gerek görmesi durumunda bilgilerinin silinmesini, işlenmesinin durdurulmasını talep etme hakkı tanımıştır.

 

     KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

     Bu çerçevede “yazılı” olarak yapılacak başvurular, ekteki ” Bilgi Talep Formu” çıktısı alınarak;

 • Şahsen Başvuru: Gedaş – Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye
 • Posta ile Tebligat (Noter Onaylı): Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye adresi, Zarf üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Faks: 0212 669 09 16 numaralı faks. Belge üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • E-Mail: kisiselveri@gedas.com.tr e-posta adresi.
 •  

     Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin (2) fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ile ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

KVKK Bilgi Talep Formuna Buradan İndirebilirsiniz.