Kentsel Dönüşüm Hakkında
Kentsel Dönüşüm Hakkında

 

     Ülkemizde akademik düzeyde kentsel dönüşümün birçok teknik tanımı yapılmaktadır ancak bizce en makul olanı; ‘Kentsel Dönüşümün’ temelde bir ‘uzlaşma’ olduğu tespitidir. Uzlaşma iki boyutludur; birincisi tüm paydaşların, proje üzerinde mutabakat sağlaması, ikincisi ise içinden çıkılmaz hale getirdiğimiz şehirlerimizle yapacağımız uzlaşmadır. Bir evin yuvaya dönüşmesi gibi, geleneği, ruhu, aidiyet duyguları yitirilmiş, salt bir ekonomik model haline dönüşmüş olan kentleri her şeyiyle bize ait olan, bizimle yaşayan, ‘biz’e dahil şehirlere dönüştürmek, tüm boyutlarıyla uzlaşmayı gerektiriyor.

 

     Sizleri de güven temelli, hızlı ve doğru projeleri gerçekleştirmek için GEDAŞ’la çalışmaya davet ediyoruz..

 

 • • Sayısal Halihazır Haritaların Yapımı
 • • İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Yapımı
 • • Halihazır Durumun Tespitinin ve Analizinin Yapılması
 • • Sosyo-ekonomik Yapı ve Beklentilere Yönelik Anket Çalışmalarının Yapılması
 • • Hak Sahiplerine Ait Taşınmaz Malların Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
 • • Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması
 • • Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
 • • Fizibilite ve Modelleme Çalışmalarının Yapılması
 • • Üç Boyutlu Görsel Dökümanların – Tanıtım Broşürlerinin Hazırlanması
 • • Muvafakat Senetlerinin Hazırlanması ve Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması
 • • İmar Planı Yapımı / Revizyonu
 • • Tapu Devir İşlemlerinin Yapılması / Kamulaştırma Dosyalarının Hazırlanması
 • • İmar Uygulamasının Yapılması


konularında hizmet vermekteyiz.

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA HAVA ÇEKİMLERİ
     Profesyonel ekip ve ekipmanlarla sağladığımız hava çekimleri, proje alanına daha hakim bir gözle bakma imkanı vermekte ve kentsel dönüşüm sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Verilen bu hizmet tüm proje çalışmalarımız ile eş zamanlı sürdürülmektedir. Proje alanının mevcut durumu ile çalışma sonucunda ortaya çıkacak yeni projenin 3 boyutlu modellenmiş halinin aynı anda görülmesine imkan sağlamaktadır

 

 

 

• Alanın imar durumu ve üst ölçekli imar planları ile ilişkisinin tespiti
• Kentsel gelişim stratejilerine uygunluğunun irdelenmesi
• Yerleşime uygunluk açısından değerlendirmesi
• Mülkiyet analizi
• Mevcut yapı stoğunun analizi
• Fiziksel altyapı değerlendirmesi
• Kentsel fonksiyonlarla etkileşimi (istihdam alanları ve sosyal donatı alanları ile ilişkisi)
• Sosyo ekonomik yapısının incelenmesi
• Kentsel dönüşüme bölge insanı ve hak sahiplerinin yaklaşımı ve katılımının incelenmesi
• SWOT Analizi
• Şehirleşme sorunları ve çözüm önerileri değerlendirmesi
• Mevcut yapı stoğunun rehabilitesi ile elde edilecek sonuçlar

   (cephe yenilemeleri, plan revizyonları, mevcut yapıların yenilenmesi vb.)
• Yeniden yapılanma ile elde edilecek sonuçlar
• Dönüşüm modelinin belirlenmesi
• Kentsel dönüşüm fikir projesinin oluşturulması ve değerlendirilmesi
• Sosyolojik açıdan faydaları
• Ekonomik açıdan faydaları
• Şehirleşme açısından faydaları
• Kentsel dönüşüm projesinin yapı türleri ve kullanım fonksiyonlarına göre yaklaşık altyapı-üstyapı

   yatırım maliyetlerinin incelenmesi, fizibilitenin yapılması
• Finansman kaynaklarının incelenmesi