Etüt ve Proje
Etüt ve Proje

PROJE GELİŞTİRME, TAKİP ve DANIŞMANLIK

 

     GEDAŞ yurtiçinde ve yurtdışında talep edilecek alanlarda “en uygun ve en verimli” projelerin hazırlanmasına yönelik proje geliştirme, proje hazırlama, resmi onay takibi ve danışmanlık hizmetleri vermekte olup gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla ve proje sürecindeki proje paydaşlarıyla koordinasyonu sağlamaktadır.

 

     Bu hizmetler, gayrimenkullerin projelendirilmesi ve proje geliştirilmesi alanındaki tüm ihtiyaçları karşılamaya yönelik olup çalışmaları üç başlık altında yapmaktayız.

 

 1.      1.  PLANLAMA: Bölge ve kentsel planlama ilke ve prensipleri doğrultusunda; kamu ve toplum yararını gözetecek, demokratik katılım sürecini işleten, beklentileri karşılayan, her ölçekte imar planları ile kentsel tasarım projeleri üreterek mekânsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri sunmak amaçlanmakta olup bu doğrultuda hizmetler verilmekte olup;
 • • İmar planlarına altlık oluşturacak tüm analitik, jeolojik- jeoteknik etüt çalışmalarını yapmak,
 • • Planlı veya plansız alanlarda üst ölçekli planlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile gerektiği durumlarda üst ölçek imar planı revizyonlarını hazırlamak ve onay süreçlerini takip etmek,
 • • Planlanan alanlara yönelik, amaç ve hedeflere erişim ve belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli çözüm önerilerinin, eylemlerin, faaliyetlerin, projelerin mekâna yansıtılarak yöntemlerin belirlenmesi amacı ile her ölçekteki kentsel tasarım projelerini hazırlamak,
 • • Kentsel tasarım projelerine uygun üç boyutlu modelleme, görselleştirme ve animasyon filmleri yapmak,
 • Kentsel tasarım maketlerini yapmak.

 

 

 1.      2.  PROJELENDİRME: Master plan çalışmaları, tescilli yapı ve koruma alanları projeleri ile kamu binaları, konut, ticaret, kentsel dönüşüm, karma kullanım projeleri, hastane, dini tesis ve eğitim binaları gibi küresel ve yerelde her ölçekte projeler çalışılmakta olup;
 • • Hazırlanacak olan projeler için sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki araştırmalarla mevcut durum analizlerini yapmak,
 • • Alt yapı, üst yapı ve sanat yapılarına ait eskiz ve avan projelerini yapmak,
 • • Mimari avan projeleri doğrultusunda uygulama projelerinde kullanılmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun zemin ve temel etüt raporlarını yapmak, gerekmesi halinde iksa, istinat ve zemin iyileştirme projelerini yapmak,
 • • Mimari ve mühendislik (statik, mekanik, elektrik vb) uygulama projelerini yapmak,
 • • Uygulama projelerine göre mahal listeleri, poz tarifleri, keşif özetleri, metraj listeleri ve yaklaşık maliyet tabloları hazırlamak,
 • • Tescilli, Tarihi Kimliğe Sahip Ancak Tescil Kaydı Olmayan, Yöresel Kimliğe Uygun Olup Korunması Gereken Taşınmazları tespit etmek,
 • • Tescilli yapılara ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaları eş zamanlı yürütme; sit ilanı yapılan (kentsel, arkeolojik, tarihi, doğal vs.) alanlardaki yetkili kurul ve komisyonlardan onay işlemlerini yürütmek,
 • • Hazırlanan projelere uygun bina maketlerini yapmak.,

 

 

 1.      3.  HARİTACILIK İŞLEMLERİ:  Projeler için gereken tüm haritacılık çalışmaları ile tapu ve kadastro işlemlerine yönelik tüm hizmetler verilmekte olup;
 • • Güncel mevzuata uygun olarak halihazır haritaları yapmak,
 • • Arazinin topoğrafyasına uygun tüm detayları barındıran plankote yapmak,
 • • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun arsa ve arazi düzenleme çalışmalarını (15., 16. 18. madde uygulamalarını) yapmak,
 • • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Dışı Alanlarda 15. ve 16. Madde Uygulamalarını yapmak