Değerleme
Değerleme

Değerleme ve Tarihsel Gelişimi ;

     Gelişimini ve değişimini önceleyen finans sektöründe, yeni finansal enstrümanlara ihtiyaç duyulması ile beraber taşınmaz ve taşınmaz değerleme önem arz etmeye başlamıştır. 1980’li yılların başında ABD ‘de ortaya çıkan Uluslararası Varlıkların Değerleme Standartları Komitesi ile farklı metodlar kullanılan taşınmaz rehini işlemleri, resmiyete ve bir çerçeveye oturtulmuştur.

 

Türkiye’de Değerleme ve GEDAŞ ;

     Gayrimenkulün ve dolayısı ile değerinin bir finansal enstrüman haline dönüşmesi ile beraber değerin ölçümlendirilmesi, bunun uluslararası normalara ve bilime uygun hale getirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. 1990’lı yılların ortasında, zamanın en büyük gayrimenkul portföyüne sahip Emlak Bankası iştiraki olarak ilk gayrimenkul değerleme firması olan GEDAŞ ,dönemin koalisyon hükümeti tarafından bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur.

 

     Kamu tarafından planlı kentlerin oluşturulması ihtiyacı, inşaat teşebbüslerini desteklemek, kredi teşebbüslerini sağlamanın getirdiği dinamiklerden biri olarak gayrimenkulün önemi ve değeri büyümeye devam etmiştir. Emlak Bankası akabinde Vakıflar Bankası’nın da iştiraki kurularak, değerleme konusunda ülkemizde atılan temeller perçinlenmiştir.

 

 

Değerleme Sektöründe Kamu İştiraki ;

     Kamu iştiraki olarak kurulan değerleme şirketleri; konu ile ilgili ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra sağlıklı işleyen değerleme sistemlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesinde büyük rol oynamış, değerlemenin bir sektöre dönüşmesine vesile olmuştur.

 

     Sektörün gelişmesi ve disipline olmasına öncülük ederek uluslararası standartlarda mesleki tecrübe ve bilgiye duyulan ihtiyaç açığını kamu otoritesinin itibar ve gücünü arkasına alarak hayata geçirmiştir.

 

     Halihazırda da sürekli gelişen bir sektörde ortaya çıkan ihtiyaçlara binaen değerleme sisteminin tesis edilmesi ve sürdürülmesi ülke yönetiminin en önemli görevlerindendir. Ticari kaygılardan uzak, bireysel çıkarları gözetmeksizin, kamusal fayda ve sektör sürdürülebilirliği anlamında en ciddi adımlar kamu iştirakleri eliyle atılmaktadır.

 

     İştirakler sektörün sürdürebilirliği, genç nesillere bilgi ve tecrübe aktarımı adına personel yetiştirilmesi noktasında, önemli görevler üstlenmiştir. 2005 yılına kadar 20’leri bulmayan değerleme firması sayısı hızlı büyüyen ekonomi ile beraber günümüzde 130’lu rakamlara ulaşmıştır.

 

     Büyüyen sektörün, artan değerleme firması sayısı ile özel teşebbüsün sert ve agresif kâr etme amacı, etik değerlerden uzaklaşma riskini de beraberinde getirmiştir. Bu noktada da iştirak firmaları, etik ve bağımsız duruşları, sektörel gelişimi önceleyen, kamu çıkarları noktasındaki hassasiyeti ile sektörün denge unsuru görevini üstlenmektedir.

Devlet vakarı ve özel sektör dinamikleri ile iş üretmek yeni dönemde de kamu iştiraklerinin en ciddi misyonları arasında yerini korumaktadır.

 

Değerleme Alanlarımız ;

 • • Gayrimenkul Değerleme
  •  Gayrimenkul Değerlemesinde Hizmet Verdiğimiz Alanlar
 • • Makine ve Teçhizat Değerleme;
  •  Makine veya Üretim Tesisi
  •  İş Makineleri
 • • Gemi Değerleme
 • • Hava Taşıtları
 • • Araç Değerleme

 

Gayrimenkul Değerleme;

     Gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetlerin konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve objektif olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini kapsayan değerleme hizmetidir.

 

     Bu bağlamda şirketimiz; kamu kuruluşları başta olmak üzere bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, belediyeler, vakıflar, özel kurumlar ve şahıslara yönelik hizmet vermektedir.

 

 

Gayrimenkul Değerlemesinde Hizmet Verdiğimiz Alanlar;

 • • İpotek finansmanı kanunu kapsamında hem bireysel hem kurumsal teminat amaçlı değerleme,
 • • Gayrimenkule bağlı hakların değerlemesi,
 • • Gayrimenkul sertifikası değerlemesi,
 • • Kiralama amaçlı değer tespiti,
 • • Özel nitelikli gayrimenkullerin değerlemesi (Hastane, AVM, Fabrika, Otel, Akaryakıt istasyonu, Tersane, Marina),
 • • Şirket aktifindeki gayrimenkullerin değerlemesi,
 • • İnşa aşamasındaki projelerin değerlemesi,
 • • Tarımsal mülk ve işletmelerin değerlemesi,
 • • Enerji tesisleri değerleme tespiti,
 • • Üst hakları değer tespiti,
 • • Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki değerleme işleri,
 • • Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında değer tespiti.

 

Gayrimenkul Değerlemesinde Hizmet Verdiğimiz Alanlar;

     Faaliyet konusu imalat ve hizmet olan işletmelerin bünyesinde yer alan makine ve teçhizatların güncel piyasa değerini belirleyen değerleme hizmetidir.

 

Makine teçhizat değerlemesi alanında hizmetlerimiz;

 • • Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri,
 • • Bir gayrimenkulün, bütünleyici parçası ile eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri,
 • • Şirketlerin toplam varlıklarının ortaya konulması amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve teçhizat için piyasa rayiç değer tespitleri,
 • • Otel ve ekipmanlarının değerlemesi,
 • • Akaryakıt istasyonlarının ekipmanlarının değerlemesi.

 

Gemi Değerleme;

     Her türlü gemi, yat, denizaltı, yüzen tesis ve platformların gayrimenkul kapsamında değerlemesinin yapıldığı hizmet dalıdır.

 • • Gemi siciline kayıt edilen taşınmaz mahiyetindeki gemilerin değerleme tespitleri ((Balıkçı tekneleri, kuru yük, Ro-ro gemileri, motoryatlar, tankerler vb.),
 • • Varlıkların maliyetleri, ağırlıkları, kapasiteleri ve bandıralarına göre değer tespiti,
 • • Her türlü geminin tabi oldukları bayrak devleti ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerleme işleminin yapılması,
 • • Petrol, gaz platformları vb. tesislerin değer tespiti.

 

 

Kullandığımız bilimsel ve teknolojik uygulamalar

 • • WEB Tabanlı Gayrimenkul Değerleme ve Arşiv Yöntemi
 • • Değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

WEB Tabanlı Gayrimenkul Değerleme ve Arşiv Yöntemi;

 • • Talebin başlangıcından raporun müşteriye ulaşmasına kadar olan bütün süreç Değerleme Yönetim Sistemi ile takip edilmektedir,
 • • İş takibi ve yönetimi sistem üzerinden yapılarak en hızlı ve etkin bir şekilde sonuca ulaşılmaktadır,
 • • Bölgesel raporlamalar ve veri analizleri hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir,
 • • Tüm kayıtlar yönetmeliğin belirttiği süre zarfı boyunca titizlikle saklanmaktadır.

 

Değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemleri;

 • • Saha çalışmaları, veri toplama, analiz, proje değerleme, şerefiye çalışmaları konularında CBS tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır,
 • • Taşınmazlara ait coğrafi veriler teknolojik ortamda depolanarak analiz edilmektedir,
 • • Değere etki eden faktörlerdeki değişiklikler kolaylıkla tespit edilerek doğru ve kullanışlı değerler oluşturulmaktadır.