• –  Alanın imar durumu ve üst ölçekli imar planları ile ilişkisinin tespiti
 • –  Kentsel gelişim stratejilerine uygunluğunun irdelenmesi
 • – Yerleşime uygunluk açısından değerlendirmesi
 • – Mülkiyet analizi
 • – Mevcut yapı stoğunun analizi
 • – Fiziksel altyapı değerlendirmesi
 • – Kentsel fonksiyonlarla etkileşimi (istihdam alanları ve sosyal donatı alanları ile ilişkisi)
 • – Sosyo ekonomik yapısının incelenmesi
 • – Kentsel dönüşüme bölge insanı ve hak sahiplerinin yaklaşımı ve katılımının incelenmesi
 • – SWOT Analizi
 • – Şehirleşme sorunları ve çözüm önerileri değerlendirmesi
 • – Mevcut yapı stoğunun rehabilitesi ile elde edilecek sonuçlar (cephe yenilemeleri, plan revizyonları, mevcut yapıların yenilenmesi vb.)
 • – Yeniden yapılanma ile elde edilecek sonuçlar
 • – Dönüşüm modelinin belirlenmesi
 • – Kentsel dönüşüm fikir projesinin oluşturulması ve değerlendirilmesi
 • – Sosyolojik açıdan faydaları
 • – Ekonomik açıdan faydaları
 • – Şehirleşme açısından faydaları
 • – Kentsel dönüşüm projesinin yapı türleri ve kullanım fonksiyonlarına göre yaklaşık altyapı-üstyapı yatırım maliyetlerinin incelenmesi, fizibilitenin yapılması
 • – Finansman kaynaklarının incelenmesi